กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ รถใหม่ต้องติด ECO Sticker

0

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์เริ่มติด ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ยกเว้นให้กับรถยนต์ตกรุ่น และรถยนต์ค้างสต๊อก ไม่จำเป็นต้องติด ECO Sticker

รูป1-ป้ายเปล่า (1)

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเรื่อง การแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ ที่เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ได้ รวมทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐในการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์และการจัดเก็บภาษีตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่

ecopic1

ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขอลงทะเบียนที่สามารถยื่นขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker นั้น ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้นาเข้ารถยนต์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ ECO Sticker ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ ขนาด และคำอธิบายต่างๆ โดย ECO Sticker จะมีขนาดเท่ากระดาษ A4 ติดไว้ที่กระจกบังลมด้านหน้า (Windshield) หรือไว้ ที่กระจกด้านข้าง (Side Window) ในตำแหน่งที่สามารถอ่านข้อมูลจากด้านนอกตัวรถยนต์ได้อย่างสะดวกและชัดเจน โดยผู้ซื้อรถยนต์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น ที่จะมีสิทธิในการปลด ECO Sticker ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ www.car.go.th

Comments are closed.