ก้าวสู่ปีที่ 51 บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย

0

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนิน โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สามารถขับรถยนต์แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ และเป็นการอำนวยความสะดวกจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างผู้ขับขี่รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตสำนึก และความมีน้ำใจ เสริมทักษะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นับเป็นก้าวที่ต่อเนื่องของบริดจสโตนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

บริดจสโตน ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนสู่ผู้ขับขี่คุณภาพผ่าน โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”  มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 51 ปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการมีผู้ผ่านการอบรมกับบริดจสโตนและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วมากกว่า 30,000 คน และ บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร รวมถึงน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน สะท้อนเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way to Serve” ในด้านการพัฒนาการเดินทาง การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ชุมชนที่ปลอดภัย และเข้มแข็ง

ในปี 2563 โครงการ “B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย เปิดอบรมทั้งหมด รุ่น ณ กรมการขนส่งทางบก ถ.วิภาวดี ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 70 ท่าน โดยในแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งหมด วัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนหลักมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยเป็นการจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถให้กรมขนส่งทางบกเท่านั้น และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถติดข่าวสารและวันเวลาการอบรมของ “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” ในปี 2564 ได้ทาง Facebook Fan page https://www.facebook.com/bsafebybridgestone หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โทร. 026361505 ต่อ 2384

Comments are closed.