วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดเวทีประกวดสื่อโฆษณารณรงค์ “เมาไม่ขับ”

0

อาจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา วุฒิบัตร และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมทุนประกัน 5.8 ล้านบาท ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานโฆษณา ภายใต้แนวคิด “เมาไม่ขับ กับวิริยะประกันภัย” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบหลักสูตรการจัดการโครงงานโฆษณา ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานโฆษณา ทั้งสื่อไวรัลคลิป สื่อโทรทัศน์ และสื่อโปสเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการประกวดโครงงานโฆษณาครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของการเริ่มต้นความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ความปลอดภัยในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการการมอบโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีประกวดด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักโฆษณาอย่างมืออาชีพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และสถาบันการศึกษาในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและการเสริมสร้างจิตสาธารณะของคนในสังคมอีกด้วย

Comments are closed.