ฮอนด้า ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา

0

นายไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในการร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาไทยในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education – DVE)  ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาให้มีความชำนาญและเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านยานยนต์ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

ฮอนด้าได้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ พ.ศ.2543  โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงงานฮอนด้า ถือเป็นการฝึกทักษะฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์บริการใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาซ่อมบำรุง สาขาซ่อมสีและตัวถัง สาขาที่ปรึกษาการบริการ และสาขาที่ปรึกษาการขาย ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะได้รับโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของฮอนด้ารวมถึงพนักงานของผู้จำหน่ายต่อไป ปัจจุบัน มีวิทยาลัยในความร่วมมือ จำนวน 70 แห่ง มีผู้จำหน่ายเข้าร่วมโครงการทวิภาคี จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ เมื่อรวมส่วนโรงงานผลิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่า 9,000 คน

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ฮอนด้ายังได้เข้าร่วมในโครงการสานพลังประชารัฐ  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าทีมโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School – EMS) ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

รางวัลดังกล่าวที่ได้รับ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของฮอนด้าที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป

Comments are closed.