เชลล์รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015

0
เหตุการณ์เพลิงไหม้ใหญ่ เมื่อปีพ.ศ. 2546 ในชุมชนวัดคลองเตยในซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นกว่า 700 หลังคาเรือน และเป็นที่พักอาศัยของชาวชุมชนกว่า 4,000 ราย  สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนมากกว่า 100 หลังประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

อัคคีภัยเลวร้ายในครั้งนั้น จึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของคลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรี  ซึ่งชุมชนวัดคลองเตยใน  เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับคลังน้ำมันช่องนนทรี คลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเชลล์ประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารบริษัทเชลล์ฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยให้สามารถป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยตนเองอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามเป็นวงกว้างอีก

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความปลอดภัยของชุมชนอย่างตรงจุด ด้วยดำเนินการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงในชุมชนเชื่อมต่อจากระบบดับเพลิงของคลังน้ำมันช่องนนทรี จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมไว้ในพื้นที่ชุมชนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นร่วมกันหน่วยงานปัองกันสาธารณภัยให้กับ คนในชุมชน และยังจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงร่วมระหว่างชุมชนและคลังน้ำมันเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของคลังน้ำมันเข้าไปตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเป็นประจำ ซึ่งหลังจากได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ไม่เคยมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ขั้นรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนอีกเลย
จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ระบบท่อน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ในชุมชนเริ่มมีการเสื่อมสภาพไป ปลายปีที่แล้ว เชลล์ จึงได้ดำเนินการติดตั้งวางท่อน้ำดับเพลิงเส้นใหม่เข้าไปในชุมชนวัดคลองเตยใน และติดตั้งหัวฉีดน้ำบนอาคารเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้
Shell_CNS_1
นาย ปัญญา ศิลารักษ์ ประธานชุมชน 2 วัดคลองเตยใน กล่าวว่า ชุมชนมีความยินดี และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อมีบริษัทเชลล์เข้ามาช่วยดูแลและให้ความสนับสนุน โดยเฉพาะการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงใหม่เข้าไปในชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมคนในชุมชนให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เชลล์นำมาติดตั้ง     ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชน แต่เราสามารถช่วยกันดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว  จนเราได้รับคำชมถึงประสิทธิภาพการทำงาน และมีหน่วยงานอื่นๆ ขอเข้ามาดูงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชนเราอีกด้วย
นาย รุ่งโรจน์ ศิวาชัญ ผู้จัดการใหญ่ คลังน้ำมัน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างคนในชุมชนและเชลล์   เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนวัดคลองเตยใน ได้รับเลือกเป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 Shell_CNS_4
ปัจจุบันชุมชนวัดคลองเตยในเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ของกรุงเทพมหานคร และเป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนอื่นๆ  เป็นความภูมิใจของทีมงานคลังน้ำมันช่องนนทรีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบบ้านอย่างยั่งยืน ดังพันธกิจของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ว่า เรามีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการเปลี่ยนอุปสรรคที่ท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
จากความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทเชลล์ ทำให้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards ประจำปี 2558 ในหมวด Social Empowerment จากสถาบันEnterprise Asia ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดหาพลังงานควบคู่ไปกับการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสังคมในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเน้นด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เชลล์ให้ความสำคัญเสมอมา
Shell_CNS_5

Comments are closed.