โตโยต้าประกาศผล โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST”

0

นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่ และงานนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย  ร่วมเป็นประธานในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST” เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2560 เพื่อทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการรวมทั้งหมด 30 คัน ใน 22 สถานี โดยครอบคลุมพื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ สามย่าน และสวนหลวง จากการประเมินผลโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:mo ออกไปในวงกว้าง ทางโครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการจากประสบการณ์การใช้งานจริง ภายใต้โครงการ “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing ไปในมิติต่างๆ ได้แก่

1) การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ
2) การนำเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้น
3) การออกแบบระบบเคลื่อนย้ายหมุนเวียนรถเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน
4) การวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับ EV Car Sharing
5) การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ EV Car Sharing

โครงการ “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” เปิดให้นิสิตนักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ทีม ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ 17 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้ง 17 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการ CU TOYOTA Ha:mo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการเพื่อคัดเลือกโครงงานนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “วันนี้ ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หากทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่ลดละความพยายาม ไม่ว่าวันนี้ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ขอให้เราทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา EV Car Sharing

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตนำมาเสนอในเวทีเปิดทางนวัตกรรมนี้ จะสามารถต่อยอดจากแนวความคิดพื้นฐานไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราพร้อมขับเคลื่อนและมอบให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป”


โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

ผลการตัดสิน “เวทีเปิดทางนวัตกรรม (CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST)” มีดังนี้
1) ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชั่นรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
► รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม KWY
– นายนภัทร พหลพลพยุหเสนา
– นายสิรวิชญ์ ธรรมานุธรรม
– นายสุภณ โง้วศิริกูล► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม HADAMO
– นายชินโชติ อนุกูลประเสริฐ
– นายอุกฤษฏ์ วัฒนกุลชาติ
– นายอัครวินท์ กาญจนรัตนากร
– นายทยากร ฟู
– นายอานนท์ ผ่องสว่าง► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม KAIMAIMO Ha:mo
– นายกิตติศักดิ์ บุญทองเนียม
– นายณพกิตติ์ แตงอ่อน
– นายกิตินันท์ บุญระวี
– นายคุปต์บดี ตันติพุกนนท์
– นายธนดล โกศลวัฒนสมบัติ

2) การนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น
► รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม SIMPLE HARMOIC
– นายนภัทรพน ปรานมนตรี
– นายชนพล ปิยะวิชยานนท์
– นายเจตริน เอี่ยมตระกูล
– นางสาวจุฑามาศ อรรถสกุลชัย
– นายพีรพล วรภัทรหิรัญมาศ

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม LOOK P INDIE
– นายปณายุ คีลาวัฒน์
– นายอมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์
– นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
– นายปรินทร์ พุทธบุรี

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม TWENTY FOUR-SEVEN
– นายภูษณ วินัยพานิช
– นายรณัสถ์ชัย เหล่าศิริพงศ์
– นายรวิภาส ผลิตนนท์เกียรติ
– นายดนภัทร จิระมานะพันธ์
– นายภคพงษ์ โต๊ะทอง

3) การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
► รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Ha:mo 1
– นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
– นายปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ALWAYS PANDA
– นายสัณฑพล ศรีพิไลพงศ์
– นายวริทธิ์ ประสาทฤทธา
– นายปัญจพล สงวนพานิช
– นายชยพล ปัญจะเทวคุปต์
– นายชวาล เพียรสัตยานนท์

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม เขียว
– นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต
– นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
– นายธัญญ์ธวัช สุวรรณฉัตรกุล
– นายรุจิกร ชรากร

4) การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจ EV sharing 
► รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม CAPANITY
– นายพงศ์ธร จิตตาพินิจมาศ
– นายชยากร บุญศรี
– นางสาวกิรณาพัชญ์ บูรณพัฒน์ปกรณ์
– นางสาวนภัสวรรณ แสงสีแก้ว
– นางสาวเพลงพิณ ยงเมธาวุฒิ

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ฮามั้ย ฮาโม่
– นางสาววิภาดา จีระออน
– นางสาวอัคร์ภา กุลกาญจนาธร
– นางสาวณัฐชยา พิเชฐสัทธา
– นางสาวจิดาภา ศรีสัมมาชีพ
– นางสาวศิรดา วิศวะโยธานันท์

5) แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน
► รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม องค์หญิงสามย่าน
– นางสาวเบญจรัฏ ชั้นบุญใส
– นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ
– นางสาวมินตรา หล่อบรรจงสุข

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Ha:mo IN YOUR AREA
– นางสาวพิศุทธา จันทร์ประภาพ
– นางสาววริษฐา ประสพผล
– นางสาววรรณรดา ศิริสกุลไพศาล
– นางสาวกริษฐา สวัสดี
– นางสาวรัตนากร นิยมชื่น

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม SM
– นางสาวชัญญา โพธิ์นิ่มแดง
– นางสาวจุฑามาศ ปิ่นมณี
– นางสาวรมย์นลิน สุทธิจันทร์
– นายวิชานาถ แซ่ท่อร์
– นายณัฐชนน ชิงทอง

รางวัลที่ได้รับ
► รางวัลชนะเลิศ
– โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 35,000 บาท
– ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วัน

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท

► รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

► รางวัลสนับสนุนแก่ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
– ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท

Comments are closed.