HONDA นำพนักงานร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

0

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังจิตอาสาสานต่อโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” เชิญชวนพนักงานฮอนด้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชน อีกทั้งจัดอบรมให้ความรู้เชิงเกษตร และความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ ‘โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่และปลอดภัย โดยเชิญชวนพนักงานฮอนด้ามารวมตัวกันในฐานะจิตอาสา เพื่อทำประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการขับขี่บนท้องถนนให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อสังคมคุณภาพให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป”

ในปี 2562 โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” จัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรม Honda Dream School – ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”  ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ส่วนการขายและบริการ ดำเนินการอยู่ โดยฮอนด้าได้ทำการสำรวจความต้องการจากพื้นที่จริงของโรงเรียน และแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วยการปูกระเบื้องห้องพละศึกษา ปรับปรุงสนามหญ้าในโรงเรียนให้เป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้วยการปูหญ้าเทียม สร้างรั้วล้อมรอบสนามเปตองเพื่อความปลอดภัยของเยาวชน รวมถึงการวาดภาพบริเวณกำแพงของอาคารเรียนเพื่อความสวยงามและสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย
  • การสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถแยกขยะได้ถูกประเภท โดยการสร้างจุดแยกขยะที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในด้านวินัยจราจร โดยการสร้างทางม้าลายและป้ายจราจรในโรงเรียน เพื่อวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้แก่เยาวชน
  • การให้ความรู้และอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนในเชิงเกษตรกรรม ด้วยการอบรมการปรุงดิน การหมักปุ๋ย และการเพาะเมล็ดพันธุ์ โดยเน้นพืชผักสวนครัวเป็นหลักเพื่อรองรับการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ และรวมถึงนำผลผลิตที่ได้เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชักพลาสติก และการเลี้ยงปลาดุก รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนอย่างปลอดภัย การปฎิบัติตัวเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิ การเอาตัวรอดเมื่อต้องติดอยู่ในรถ
  • การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนำวัสดุจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ พันธุ์ไม้, พันธุ์หญ้า และพันธุ์ไส้เดือน รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับเหล่าอาสาสมัคร

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนคลองสาม ทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของโรงเรียน อาทิ กล้อง CCTV ถังดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ อาทิ Smart TV ลำโพงพร้อมไมโครโฟน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

สำหรับโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” เริ่มต้นจากโรงงานฮอนด้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 16 ปี โรงงานฮอนด้าจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในส่วนของสำนักงานฮอนด้าบางนา กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการในปี 2561 เป็นปีแรก โดยมีรูปแบบในการสนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงเรียน การส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ริเริ่มและดำเนินการโดยโรงเรียนเอง รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ฮอนด้าได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่เยาวชนไทย รวมถึงชุมชนใกล้เคียงโรงงานและสำนักงานฮอนด้ามากว่า 16 ปี และพร้อมจะยืดหยัดในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

Comments are closed.